دبیر کمیته تحقیقات


دبیر
دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.
تبصره : انتخاب مجدد دبیر بلامانع است.

وظایف دبیر:
1. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
2. اجرای مصوبات شورای مرکزی
3. انتصاب مسئولین واحد های کمیته
 تبصره : تعداد و نوع واحد های کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
4. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق
5. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی
6. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی


چارت سازمانی دبیر کمیته تحقیقات
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >