دکتر سید محمدجواد موسوی


 

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد جواد موسوی

 

استادیار ایمنی شناسی پزشکی

گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

شماره تماس:

09179731035

ادرس پست الکترونیک:

m.j.mousavi@bpums.ac.ir

سمت: سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >