کمیته.تحقیقات

1 2

13 آذر 1393
سال دوم- شماره اول- پاییز 1393|Leymer-Vol2.No1.Fall2014

 

3 دی 1392
سال اول- شماره اول- پاییز 1392| سخن سردبیر

 

28 بهمن 1391
لیمر

 

28 بهمن 1391
اهداف و حیطه عمل

 

28 بهمن 1391
آرشیو لیمر

 

28 بهمن 1391
راهنمای نویسندگان

 

28 بهمن 1391
ارسال مقاله

 

27 دی 1391
معرفی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

 

21 آذر 1391
اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
مقدمه
به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش ، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان ، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق ...

 

21 آذر 1391
آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی

 
1 2
< >