اسلاید کارگاه ها
1 2

16 آذر 1400
فیلم های مدرسه پیشرفته پژوهش کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ آذر ماه سال 1400-1401

 

15 آذر 1400
فیلم های مدرسه پیشرفته پژوهش سال 1400-1401

 

8 آذر 1400
ثبت نام مدرسه پیشرفته پژوهش کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی/سال 1401-1400

 

26 مهر 1400
فیلم های مدرسه مقدماتی پژوهش کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ مهر ماه سال 1400-1401

 

19 مهر 1400
ثبت نام مدرسه مقدماتی پژوهش کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی/سال 1401-1400

 

14 اسفند 1399
گواهی های گام دوم از سه گانه پژوهش

 

28 آذر 1399
فیلم های گام اول مدرسه سه گانه کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ سال 1399-1400

 

28 آذر 1399
فیلم های مدرسه سه گانه پژوهش سال 1399-1400

 

29 فروردين 1398
گواهی شرکت کنندگان در کارگاه ها

 

29 فروردين 1398
گواهی‌های سال تحصیلی 1397-98

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >