دستورالعمل تورهاي تحقيقاتي كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

1391/9/21 0:0

  مقدمه:

به منظور تقويت روحيه نشاط و همكاري هاي علمي در بين دانشجويان پژوهشگر و ايجاد ارتقاء روحيه تحقيق وخودباوري و آشنا نمودن دانشجويان با متخصصان و صاحب نظران در رشته هاي گوناگون علوم پزشكي تورهاي تحقيقاتي با شرايط مندرج در اين دستورالعمل قابل برگزاري مي باشد.

 

ماده 1: تعریف تورهاي تحقيقاتي:

 سفر گروهي از دانشجويان پژوهشگر عضو كميته تحقيقات دانشجويي است كه با رعايت مفاد اين دستورالعمل و به منظور بازديد كوتاه مدت از مراكز علمي و پژوهشي مرتبط با علوم پزشكي برگزار مي شود.

اهداف:

 ماده 2: تورهاي تحقيقاتي با اهداف زير برگزار مي گردد:

  - ايجاد انگيزه و تقويت هر چه بيشتر روحيه پژوهش در دانشجويان

  - تقويت ارتباطات علمي بين شبكه هاي تحقيقاتي همكار

  - تقويت ارتباطات كميته هاي تحقيقات دانشجويي با مراکز تحقیقاتی و علمی

  - آشنايي اعضا با نياز هاي علمي روز كشور و همسو كردن پژوهش هاي دانشجويي با نيازهاي بومي كشور

  - آشنايي با متخصصين و پژوهشگران رشته هاي مختلف علوم پزشكي

  - آشنايي با توانمندي هاي علمي مراكز مورد بازديد

  - افزایش توان علمی و عملی دانشجویان

  ماده 3 : برگزار كننده تور علمي:  شبكه همكار یا كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه  

  ماده 4 : سرپرست تور:  سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي یا یکی از اعضای هيات علمي با تجربه و علاقمند است كه با معرفي واحد برگزاركننده اقدام به برپايي تور تحقیقاتی مي نمايد.

 

وظايف برگزاركننده و سرپرست تور:

ماده 5: برگزار كننده تور بايد براي اخذ مجوز درخواست کتبی حاوی اطلاعات زیر را به مرجع مرتبط (ماده 9) ارائه نماید.

اهداف، مقصد، مدت زمان رفت و برگشت، مسير حركت، نوع وسيله نقليه، محل اقامت، زمان اقامت، نام سرپرست، برنامه روزانه، تعداد شركت كنندگان (حداقل 10 نفر) و اعتبارات مورد نياز .

تبصره: این درخواست در مورد تورهای شبکه باید حداقل دو هفته قبل به مرجع مربوطه ارائه گردد . 

ماده۶: در مواردي كه اين دستورالعمل در مورد آن اظهار نظري نكرده است ملاك، مقررات برگزاري اردوهای دانشجويي مصوب شوراي انقلاب فرهنگي مي باشد .

دانشجويان شركت كننده در تور، فرم تعهد پيوست را امضا و تحويل سرپرست تور نمايند .

ماده 7 : در زمان برگزاري تور علمي، شركت كنندگان نمي توانند بدون اجازه سرپرست، تور را ترك نمايند و سرپرست نيز موظف است برابر برنامه ارائه شده تور را به انجام برساند و تنها در صورتي كه حوادث غير مترقبه واقع شود، سرپرست مي تواند در برنامه تغييراتي را اعمال نمايد.

ماده 8: برگزار كننده بايد حداكثر 10 روز پس از پايان تور، گزارش جامع و مكتوب تور را به مرجع صدور مجوز ارائه نمایند و رونوشت آن را به كميته كشوري تحقيقات دانشجويي ارائه دهند.

مجوز برگزاري تورها:

ماده 9: مرجع صدور مجوز برگزاري تورهاي تحقيقاتي سطح شبكه پس از طي مراحل اداري و تاييد  معاون پژوهشي دانشگاه مبدا  و مقصد شورای راهبردی شبکه همکار مي باشد .

 در مورد تورهای بین شبکه پس از طی مراحل اداری و تایید معاون پژوهشی دو دانشگاه و روسای شورای راهبردی مبدا و مقصد، کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی می باشد.

ماده 10 : مرجع صدور مجوز برگزاري تورهاي تحقيقاتي خارج از كشور، شوراي سياستگذاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

تبصره: مرجع صدور مجوز تورهای تحقیقاتی داخل دانشگاه معاون پژوهشی دانشگاه می باشد .

 

 

شرايط شركت كنندگان:

ماده 11: شركت كنندگان در تورهاي تحقيقاتي، حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند (با تاييد سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي).

1.     اعضاي فعال كميته هاي تحقيقات دانشجويي

2.     اعضاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي كه فعاليت پژوهشي در موضوع مورد بازديد را داشته باشد .

3.      اعضاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي كه همكار طرح پژوهشي مي باشند.

4.      اعضاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي كه در حال تصويب پروپوزال در حوزه موضوعات مورد بازديد مي باشند.

5.     اعضاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي كه در طي سال در برگزاري همايش هاي پژوهش كشوري يا در سطح شبكه و در دانشگاه خدمات ارزشمندي داشته باشند.

 مراحل تصويب:

ماده 12 : مراحل تصويب يك تور تحقيقاتي در سطح شبكه

1.      دريافت پيشنهاد هاي تمامي دانشگاه هاي عضو شبكه با تاييد معاون پژوهشي دانشگاه و بررسي و اولويت بندي تورها در جلسه شوراي راهبردي

2.     اعلام سهميه دانشجويي به هر دانشگاه عضو شبكه بر اساس تعداد اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي هر دانشگاه

نكات مربوط به ايمني سفر:

 ماده 13: برگزار كننده تور تحقیقاتی موظف به رعايت نكات مربوط به ايمني سفر مطابق با دستورالعمل اردوهای دانشجويي مصوب شورای انقلاب فرهنگی می باشد.

  تبصره: لازم است معاون پژوهشي دانشگاه مجري رعايت موارد فوق را به اطلاع برگزار كننده تور برساند.

ماده 14: زمان برگزاري تور نبايد در نظم آموزش دانشگاه اخلال ايجاد نمايد.

ماده 15: اعتبارات مورد نياز جهت برگزاري تورهاي تحقیقاتی در شبكه ها از محل اعتبارات حمايت از كميته هاي تحقيقات دانشجويي و شبكه هاي همكار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و اعتبارات دانشگاه ها خواهد بود.

 

 

هزینه ها به عنوان تنخواه از محل اعتبارات حمايتي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و اعتبارات دانشگاه ها به  سرپرست تور پرداخت شود.


جدول امتياز دهي تورهاي تحقيقات دانشجويي

نوع تور تحقیقاتی

امتیاز مراکز تحقیقاتی

امتیاز دانشگاه مبدا

امتیاز دانشگاه هماهنگ کننده تور(مقصد)

بین شبکه ای

25

15

6

شبکه ای

15

10

4

استانی

10

5

2


مدارک جهت اخذ امتیاز تورها :

1.     نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان، آدرس دانشگاه، شماره تماس

2.     نامه تصویب برگزاری تور ها

3.     گزارش کامل تور


بازنگری اين دستورالعمل در تاریخ 5/7/91 در  15 ماده و  3 تبصره در جلسه شوراي سياستگذاري كميته كشوري تحقيقات دانشجويي به اتفاق آرا و با ذکر صلوات تصويب گرديد.

عنوان برنامه : برگزاري تور تحقيقاتي

 

واحد حمايت كننده : كميته كشوري تحقيقات دانشجويي

 

1-     شبكه همكار برگزار كننده :

 

9- تاييديه معاونت پژوهشي دانشگاه مبداء :

 

2-     دانشگاه برگزار كننده :

 

10- موافقت رياست مراكز تحقيقاتي :

 

 

3-     بازديد از مراكز تحقيقاتي :

 

 11- نوع وسيله اياب و ذهاب :

هواپيما:                قطار :    ا       اتوبوس :

 

 

4-     سهميه هر دانشگاه :

 

12- هدف از برگزاري تور تحقيقاتي :

 

 

5-     تعداد دانشجويان شركت كننده :

 

6-      جنس : 

       مرد :                           زن :

 

7-     تاريخ پيشنهادي برگزاري تور :

 

8-     نام سرپرست اعزامي تور :

13-  شماره تلفن جهت تماس :

 

 

 

-  امضاء معاونت پژوهشي دانشگاه :

- مهر معاونت  پژوهشي :

- امضاء سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي :

 

- امضاء رئيس شوراي راهبردي شبكه همكار:

 

 

                                                                                                          لطفا" در اين قسمت چيزي ننويسيد

 كميته تحقيقات دانشجويي برگزار كننده دانشگاه علوم پزشكي: 

                 تاريخ شروع تور :                                              تاريخ خاتمه تور :                                                                                

                                          امتياز اختصاص داده شده :  

 

کلمات کلیدی:
دستور.العمل     تورهای.علمی     کمیته.تحقیقات     آیین.نامه        

تاریخ بروز رسانی:   24 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >