آیین نامه ها
1

8 تير 1398
سایر اساسنامه ها آیین نامه ها

 

10 خرداد 1398
اخلاق در پژوهش

 

21 آذر 1391
اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
مقدمه
به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش ، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان ، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق ...

 

21 آذر 1391
آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی
ماده 1:تعریف
شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی مجموعه ای است متشکل از چند کمیته تحقیقات دانشجویی که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی معاونت تحقیقات و فن اوری وتوافق سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور در شانزدهم ...

 

21 آذر 1391
دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاهها
مقدمه:
به منظور تقویت روحیه نشاط و همکاری های علمی در بین دانشجویان پژوهشگر و ایجاد ارتقاء روحیه تحقیق وخودباوری ، و آشنا نمودن دانشجویان با متخصصان وصاحب نظران در رشته های گوناگون علوم پزشکی تور های علمی و تحقیقاتی با شرایط مندرج در این دستورالعمل ...

 

21 آذر 1391
منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
خدایا پناه می برم به تو از علمی که سود نمی رساند.
خدایا روح و قلب مرا از عشق به پروردگار, علاقه به حرفه ام و مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان.
خدایا مگذار عطش پیروزی و جستجوی افتخار در حرفه و پژوهش مرا از وظیفه بزرگی که باید ن ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >